Bác sĩ

Bs. Nguyễn Thị Minh Thu

Khả năng chuyên môn

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: